SCM atletika

Sportovní centrum mládeže (SCM) je základním článkem systému talentované mládeže Českého atletického svazu (ČAS), vyvíjející svou činnost na území krajských atletických svazů. SCM slouží k výběru talentovaných sportovců věkové kategorie 15 až 19 let a péči o jejich sportovní přípravu a výkonnost. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím dislokovaných pracovišť vedoucími trenéry SCM (VT SCM), osobními trenéry zařazených závodníků a v rámci příslušné atletické specializace i reprezentačními trenéry mládeže (RTM) a vedoucím trenérem mládeže ČAS (VTM).

 

SCM zabezpečuje zařazeným atletům odborné vedení, kvalitní podmínky na přípravu částečnou nebo úplnou úhradou absolvovaných společných tréninkových kempů, výcvikových táborů (včetně zahraničních), testovacích srazů organizovaných VT SCM i sekcemi disciplín mládeže. Součástí této podpory jsou též kineziologické vyšetření, workshopy a semináře. Pro atlety v kategorii mládežnický reprezentant SCN navíc úhradu (z fondu reprezentace do šéftrenérem ČAS vymezené výše) vlastních tréninkových kempů, výcvikových táborů, nájemného tréninkových prostor, regenerace, podpůrných prostředků, speciální obuvi a případně dalšího materiálu. Kromě toho SCM zajišťuje informační a metodický servis osobním trenérům zařazených atletů. Snahou je rovněž zajištění zdravotního zabezpečení nejen u zraněných atletů, ale i v preventivní oblasti. Povinností zařazených atletů je zaznamenávat tréninkový proces do tréninkových deníků.

 

Kritéria pro navržení atletů do SCM

Atleti jsou do SCM navrhováni VT SCM ve spolupráci s osobními trenéry. Navržení atletů probíhá kdykoliv během roku VT SCM se souhlasem RTM a VTM. Atleti jsou do SCM navrhováni s výhledem dlouhodobého sportovního (výkonnostního) růstu. Do SCM mohou být navrženi všichni řádně registrovaní závodníci atletických oddílů a klubů v rámci příslušného kraje. Věk pro navržení je stanoven minimálně 15 let a maximálně 19 let. Atleti jsou navrhováni do SCM na základě výkonnosti v předešlém období. Podmínkou navržení atleta do SCM je splnění výkonnostního limitu minimálně dvakrát v jedné sekci nebo minimálně jedenkrát ve dvou různých sekcích či minimálně jedenkrát v dané disciplíně na MČR nebo reprezentačním startu. Navržení je provedeno prostřednictvím formuláře „Návrh na zařazení atleta do SCM“, který musí následně atlet (případně i zákonný zástupce) a osobní trenér podepsat.

 

Pravidla pro zařazení do SCM

Zařazení atleta do SCM probíhá třikrát ročně – ve druhé polovině listopadu, v první polovině března a v první polovině července. Podmínkou zařazení do SCM příslušné kategorie (atlet SCM, mládežnický reprezentant SCM) je splnění výkonnostního limitu dle podmínek uvedených v kritériích pro navržení. Nezbytným předpokladem je absolvování testovacího srazu a lékařské prohlídky se zátěžovým EKG. Na základě souhlasu VT SCM a VTM zařadí RTM atleta do příslušné kategorie. Kromě jiných kritérií vychází ze scoringu SCM. Scoring SCM je základní datové zhodnocení úrovně atleta. Scoring sleduje a hodnotí atletickou výkonnost, obecnou pohybovou zdatnost, osobní anamnézu, kineziologický rozbor, zdravotní anamnézu a rozvoj atletického vzdělání.

Do SCM nelze zařadit atlety zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR nebo MO ČR. Zařazení atleti se musí, kromě dobrého zdravotního stavu a dobré tréninkové kázně, účastnit MČR.

Ve výjimečných případech lze zařadit atleta na základě dohody mezi VT SCM, RTM a VTM. O zařazení rozhoduje KM ČAS.

Limity pro zařazení do SCM platné pro rok 2024 

Limity SCM

Atleti jsou vyřazováni z SCM k 31. prosinci příslušného roku dle návrhu, který předkládá VT SCM. Atleti mohou být z SCM vyřazeni kdykoliv během kalendářního roku na návrh VT SCM (zejména z důvodů změny zdravotního stavu, neplatné lékařské prohlídky se zátěžovým EKG, špatné tréninkové kázně, opakované neúčasti na MČR bez omluvy, užívání nepovolených podpůrných prostředků, omamných a psychotropních látek a ukončení aktivní atletické činnosti). Atlet, který je během kalendářního roku (mimo podzimní zařazovací období) zařazen do RSC, je z SCM vyřazen k datu přijetí do RSC.

Úplné informace o SCM najdete v těchto dokumentech

 

 

Informace o reprezentačních akcích mládeže

®2016, Atletika SCM, Jihočeský kraj